Els Nostres Estatuts

ESTATUTS DEL CLUB FUTBOL AMETLLA

CAPÍTOL PRIMER: DENOMINACIÓ, OBJECTE I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

El Club de Futbol l’Ametlla, constituït l’any 1924 i inscrit al Registre d’Entitats Esportives l’any 1983 amb el numero 2855 com a club esportiu de règim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre format per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva. Pel que fa al seu funcionament s’ajustarà sempre a principis democràtic i representatius, i incorporarà en els programes esportius mesures adients per a l’aplicació real i efectiva del principi d’igualtat entre dones i homes. La sobirania plena resideix en l’Assemblea General.

Aquesta entitat esportiva està constituïda per temps indefinit iniciant les seves activitats en el moment de la seva constitució.

Article 2.

El domicili social s’estableix a la localitat de L’Ametlla del Vallès, c/ Mestre Millet s/n. codi postal 08480, amb el número de telèfon i de fax 938 457 094 i amb la web https://www.cfametlla.org.

En cas de modificació d’aquest estatuts s’haurà de comunicar al registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva anotació.

Article 3.

El Club de Futbol l’Ametlla té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives de futbol i afiliat a la Federació Catalana de Futbol.

La Junta Directiva podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per la seva pràctica en el si de l’entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l’Assemblea General, i inscriure’s a la corresponents Federació.

En cas d’incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.

Article 4.

L’àmbit principal d’actuació radica a l’Ametlla del Vallès però les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

Article 5.

L’entitat es regeix per el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’esport, el Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, el Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i per les normes reglamentaries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, com també, pels presents estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l’assemblea general.

CAPÍTOL SEGON; DELS SOCIS I LES SÒCIES

Article 6.

El nombre d’associats serà il·limitat. Tanmateix la Junta Directiva podrà suspendre l’admissió de nous associats quan així ho exigeixin raons de cabuda.

Article 7.

Són persones associades de l’entitat les persones físiques que havent sol·licitat l’admissió mitjançant el procediment reglamentari, han estat acceptades per la Junta Directiva. Podran ser de les classes següents: numeraris, d’honor i juvenils.

Numeraris són totes les persones majors d’edat que satisfacin la quota social establerta.

Seran socis i sòcies d’honor, aquelles persones a qui l’assemblea General confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l’entitat.

Els menors de 18 anys seran qualificats com a socis o sòcies juvenils i tindran dret a l’ús de les instal·lacions socials abonant la quota que fixi la Junta Directiva i passaran automàticament a ser numeraris en complir la majoria d’edat.

Article 8.

La Junta Directiva pot proposar la creació d’altres classes de membres de l’associació i les condicions per les quals s’hagin de regir, correspondrà a la decisió de l’Assemblea General.

Article 9.

L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà en:

 1. Sol·licitud d’admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit a la Junta Directiva en la qual hauran de fer constar les seves dades personals. i l’autorització per rebre la documentació ja sigui per correu electrònic o correu postal i si autoritza o no a que s’informi als altres membres de la seva pertinença a l’entitat i de la seva possible utilització a efectes de la llei sobre la protecció de dades personals.
 2. Acord de la Junta Directiva respecte del peticionari en la primera reunió que es realitzi amb posterioritat a la sol·licitud.
 3. Tots els que prenen part en la competició de futbol que organitza o participa el Club, delegats dels equips, entrenadors i auxiliars degudament inscrits són socis o sòcies de ple dret.

Article 10.

Les persones associades tenen els drets següents:

 1. Participar amb veu i vot a l’assemblea general.
 2. Ser elector/a i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat d’acord amb aquests estatuts.
 3. Impugnar els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgans de govern.
 4. Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
 5. Ésser informades de la marxa de l’associació i, en particular l’estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l’associació.
 6. Ésser informades per la Junta Directiva, un cop convocada l’assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi i rebre’n informació verbal durant la reunió.
 7. Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n’hi ha.

Article 11.

Per tal de poder exercir els drets a), b) i c), relacionat en l’apartat anterior és requisits imprescindible que la persona associada tingui un any d’antiguitat

Article 12.

Són obligacions de les persones associades:

 1. Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altre que estableixin els òrgans de representació o de govern.
 2. Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords del òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
 3. Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
 4. Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.

Article 13.

La condició de membre de l’associació es perd:

 1. Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la Junta Directiva.
 2. Per sanció disciplinaria acorda per la Junta Directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a l’interessat i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.
 3. Pel no pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern amb instrucció prèvia d’un expedient contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència.
 4. En el moment de que deixa d’estar inscrit en la competició de futbol.

En cas d’incompliment de les obligacions de soci/a es podrà acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui comunicada de forma fefaent l’interessat o interessada, que recuperarà la seva condició quan quedin restablertes les obligacions incomplertes.


CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE GOVERN, DE REPRESENTACIÓ I D’ADMINISTRACIÓ

Article 14.

Els òrgans de representació, govern i administració son:

 • L’assemblea General
 • La Junta Directiva.

Article 15.

L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern del club esportiu, i els seus acords són vinculants per a tots els integrants de l’associació i per a la Junta Directiva.

Article 16.

Integren l´Assemblea General tots els socis i les sòcies numeraris que no tinguin suspesa la seva condició en el moment de la convocatòria.

Article 17.

L´Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària. La ordinària preceptivament s’ha de celebrar un cop l’any, dins els 6 primers mesos de la temporada esportiva, per conèixer i aprovar, com a mínim, les matèries següents: Memòria de les activitats realitzades, liquidació de l’exercici vençut, i pressupost per a l’exercici econòmic següent. Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici.

Article 18.

L’Assemblea General, a més de les competències esmentades a l’article anterior, és l’òrgan màxim de l’entitat i té competència especial en les matèries següents:

 1. Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i d’entrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum (IPC), des de l’última modificació.
 2. Establiment de quotes extraordinàries o derrames.
 3. Adquisició, venda o gravàmens dels béns mobles o immobles de l’entitat el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l’exercici.
 4. La convocatòria d’eleccions per tal de proveir els càrrecs de la junta directiva.
 5. Elegir i separar. Mitjançant el vot de censura, els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 6. Aprovar i modificar els Estatuts.
 7. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució del Club.
 8. Acordar d’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 9. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 10. Règim disciplinari.
 11. Propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l´Assemblea.
 12. Propostes que els socis vulguin presentar a l´Assemblea, sempre que tinguin el suport del 5% dels socis/es numeraris de l’entitat.

Article 19.

La convocatòria de les assemblees s’ha de fer per acord de la Junta Directiva, a instància pròpia o si així ho demanen un mínim d’un 10% dels socis/es numeraris. En aquest darrer supòsit, des del dia de la sol·licitud en forma dels socis que la demanin a la seva convocatòria no poden transcórrer més de 30 dies.

Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan i concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d’assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.

Els acords s’han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en que s’hagi previst una majoria qualificada.

L´Assemblea General serà presidida per una mesa integrada pel president/a i els altres components de la Junta Directiva, i actuarà com a secretari/a qui ho sigui de l’entitat.

Article 20.

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de l’entitat, com també gestionar-ne el funcionament.

La Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a vint-i-un, procurant una presencia equilibrada de dones i homes, al cap davant dels quals hi ha un president o presidenta. També formaran part de la Junta Directiva un vicepresident o vicepresidenta, un secretari o secretaria i un tresorer o tresorera que hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de membre de l’associació al moment de la convocatòria.

Article 21.

Correspon al president o presidenta : la representació legal de l’entitat, i al vicepresident o vicepresidenta la seva substitució en cas d’absència, vacant o malaltia.

Article 22.

El tresorer o tresorera és la persona dipositaria de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre als altres càrrecs de l’entitat. Ha de formalitzar durant el primer mes de cada any, el balanç de situació i els comptes d’ingressos i de despeses, que s’han de posar en coneixement de tots els integrants de l’associació.

Article 23.

El secretari/a ha de encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de la associació esportiva i portar el llibre de registre d’associats i el llibre d’actes.

Article 24.

La adscripció dels càrrecs de la Junta Directiva, s’ha de fer entre els membres que integren la Junta, deixant-ho a la decisió del que ostenti la presidència.

Article 25.

És competència de la Junta Directiva: l’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia; la convocatòria de les assemblees, la convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva; la presentació a l´Assemblea General de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici següent.

Article 26.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva s´ha de realitzar per un període de sis anys. Tots els càrrecs són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals. Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant l´Assemblea General. En cap cas poden tenir compensació econòmica.

Article 27.

La Junta ha de ser convocada pel seu president o presidenta, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres, i com a mínim s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.

Els acords de la Junta Directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents.

Correspon al secretari/a d’estendre acta de les reunions de la Junta Directiva.

Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.

Article 28.

Els membres de la Junta Directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els seus socis/as amb dret a vot.

Article 29.

Són electors i elegibles els socis i sòcies ordinaris amb les condicions següents: ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

Article 30.

El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:

 1. Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral, i aprovació del cens electoral.
 2. Presentació i proclamació de candidatures.
 3. Realització de l’elecció, l’escrutini i la proclamació dels guanyadors/es Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de trenta dies hàbils i un màxim de seixanta.

Article 31.

La convocatòria d’eleccions correspon a la Junta Directiva. L’acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una Assemblea General o be realitzar-se independentment.

Article 32.

La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers sis mesos de vigència i sempre amb l’antelació necessari per que l’elecció es faci abans que es clogui el mandat.

Article 33.

La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant anuncis en el diari municipal en la pàgina web del club, tramesa directa als socis, i en el taulell d’anuncis de l’entitat. Igualment, s’ha de comunicar al registre d’entitats esportives.

Article 34.

La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar al menys del següent: dates de presentació de candidatures, nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector/a i candidat/a, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la Junta Electoral, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col·legi electoral, i forma d’acreditació d’electors.

Article 35.

Simultàniament a l’acord de convocatòria d’eleccions, la Junta Directiva ha de disposar la constitució de la Junta Electoral, que ha d’estar integrada per un nombre de 3 membres, i designar-ne un nombre igual de suplents.

Article 36.

Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president/a.

Article 37.

Correspon a la Junta Electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats i publicar i comunicar els resultats.

Article 38.

Les reclamacions davant la Junta Electoral s´han de fer en un termini màxim de tres dies, després que s´hagi produït el fet objecte d’impugnació. La resolució de la Junta, que serà executiva, s´ha de dictar dins els tres dies següents. Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se recurs davant la Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol o del Tribunal Català de l’Esport.

Article 39.

Les candidatures han d’incloure el nom dels candidats, encapçalades pel candidat a la presidència si aquest càrrec figura en l’elecció. Les candidatures han de procurar que la presencia d’homes o dones no sigui superior al 60% ni inferior al 40%.

Article 40.

Les candidatures han d’incloure el nom dels candidats, encapçalades pel candidat a la presidència si aquest càrrec figura en l’elecció. Les candidatures han de procurar que la presencia d’homes o dones no sigui superior al 60% ni inferior al 40%.

Article 41.

Si no es presenta cap candidatura no és vàlida cap de les presentades, la junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva o a la Comissió Gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

Article 42.

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora s’ha de comunicar mitjançant certificació dins els tres dies següents, a la junta i al registre d’entitats esportives.

Article 43.

Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció.

Article 44.

El cessament de components de la junta directiva es produeix , si és el cas, per les causes següents:

 1. Acabament del mandat natural pel qual van ser elegits.
 2. Pèrdua de la condició de soci/a de l’entitat.
 3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.
 4. Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
 5. Decisió disciplinària executiva que la inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
 6. Aprovació d’un vot de censura.

Article 45.

La suspensió del mandat com a membre de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:

 1. Sol·licitud de l’interessat/da quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.
 2. Suspensió de la seva condició com a membre de l’entitat.
 3. El temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels seus components si així ho acorda la junta directiva.
 4. Inhabilitació temporal acordada per decisió disciplinària.
 5. Vot de censura.

Article 46.

En cas de suspensió o cessament del càrrec de president, ha d’exercir les seves funcions la persona que ocupi la vicepresidència i en cas d’absència d’aquest/a l’ha de substituir el membre de la Junta amb més antiguitat.

Article 47.

En el cas d’existir vacants a la Junta Directiva perquè no s’ha proveït la totalitat dels càrrecs o pel cessament o suspensió d’algun dels seus components, es farà una provisió transitòria que ha de recaure sempre sobre socis i sòcies que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a proveir, i només pel temps que resti de mandat al càrrec. La designació haurà de ser ratificada en la propera assemblea general.

Article 48.

Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president/a de l’entitat, la totalitat de la Junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la Junta o, com a mínim, el 25% dels socis/as de l’entitat.

Article 49.

Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, s’ha de constituir una mesa de cinc persones dins dels deu dies següents Aquesta mesa estarà formada per dos membres de la Junta Directiva, els dos primers signants de la sol·licitud i com a president o presidenta un membre de l’associació escollit de comú acord o en el seu defecte el designarà la Secretaria General de l’Esport.

Article 50.

Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats a l’article 48, la Junta Directiva ha de convocar l’acte de la votació, que s’haurà de celebrar en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. la convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d’assemblees.

Article 51.

El vot de censura només el pot acordar la majoria absoluta del nombre de socis i sòcies amb dret a vot de l’entitat assistents a l’assemblea.

Article 52.

Un cop acordat el vot de censura, els càrrecs afectats cessaran automàticament.

Article 53.

La substitució de les persones afectades per el vot de censura es regirà per el disposat a l’article 46, però si el vot de censura afecta més del 50% dels membres de la Junta l’assemblea general ha de decidir entre proveir transitòriament les vacants, només pel temps que resti de mandat als càrrecs, o constituir una comissió gestora amb l’objecte de convocar noves eleccions.

CAPÍTOL QUART: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL.

Article 54.

L’entitat es sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, d’acord amb els principis de les entitats no lucratives.

Els recursos econòmics de l’entitat es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’assemblea general per els membres de l’entitat.
 2. les subvencions oficials o particulars.
 3. les donacions, les herències o els llegats.
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.

L’exercici econòmic coincideix amb la temporada esportiva i queda tancat al 30 de Juny.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/a.

Per poder disposar dels fons caldrà la firma del tresorer/a o la del president/a.

La Junta Directiva té les facultats de disposició econòmica de l’entitat amb el límit total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d´un 20%.

Article 55.

Integren el règim documental i comptable.

 1. El llibre d’actes.
 2. El llibre de registre de socis i sòcies.
 3. Els llibres de comptabilitat.
 4. Llibre diari.
 5. Llibre d’inventaris.
 6. Llibre de comptes anuals.

Quan l’entitat no estigui obligada a presentar la declaració de l’impost de societats, es podrà prescindir dels llibres de comptabilitat citats en el punt anterior, però s’haurà de portar un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.

El llibre d’actes i els llibres de comptabilitat o en el seu defecte, el llibre de caixa han d’estar degudament enquadernats i foliats i abans d’utilitzar-los hauran d’estarlegalitzats pel Registre d’entitats esportives mitjançant diligència.

Quan l’entitat redacti les actes o porti els llibres de manera informatitzada haurà de presentar-los per a la seva legalització mitjançant diligència dins els 4 mesos següents a la finalització del seu exercici econòmic.


CAPÍTOL CINQUÈ: RÈGIM DISCIPLINARI

Article 56.

El règim disciplinari de l’entitat s’estén a conèixer i decidir respecte de la jurisdicció esportiva i de les normes de conducta associativa.

La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits, el disciplinari esportiu, el disciplinari competitiu, i l’electoral.

El règim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de conèixer, enjudiciar i, si escau, sancionar a tots els socis i sòcies de l’entitat, com també, als esportistes i al personal tècnic.

Article 57.

L’exercici de la potestat disciplinària correspon:

 1. Als jutges i jutgesses o els/les àrbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d’un joc o competició de caire intern associatiu.
 2. A la junta directiva, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu, com també respecte de les normes de conducta associativa.

Article 58.

Contra els acords disciplinaris adoptats per la junta directiva, es pot interposar recurs davant:

 1. El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat, si l’entitat practica esport federat i està afiliada, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.
 2. L’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa.

Per mitjà de reglament de règim interior, proposat per la junta directiva i aprovat per l’assemblea general, s’establirà un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació al règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.


CAPÍTOL SISÈ: MODIFICACIONS ESTRUCTURALS I LIQUIDACIÓ

Article 59.

Per a adoptar els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l’entitat és necessari que en l’assemblea general convocada a l’efecte corresponent hi siguin presents, almenys, la meitat dels socis i sòcies de ple dret. Si es produeix aquest quòrum d’assistència, l’acord es pot prendre per majoria simple dels assistents.

Si no es dóna el quòrum d’assistència previst en el punt anterior, en primera convocatòria, en segona convocatòria es requereix, per adoptar l’acord, la majoria dels 2/3 dels assistents.

Una vegada pres qualsevol dels acords de modificació estructural o pres l’acord de dissolució, s’han de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció, si escau.

Article 60.

Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físiques esportives.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies